Statuten

I Naam, maatschappelijke zetel en doel
Artikel 1

De feitelijke vereniging draagt de naam "Athanor"

Artikel 2

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel, te Elsene (1050 Brussel), Pleinlaan 2. Bij beslissing van het bestuur kan deze overgedragen worden naar een andere plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel 3

De vereniging werd opgericht in 2018 te Brussel. De duur van de vereniging is onbeperkt.

Artikel 4

De vereniging heeft tot doel de banden onder alle oud-studenten van de Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel en haar partners nauwer aan te halen en bij te dragen tot de voorspoed van de universiteit en haar partners.


II Leden
Artikel 5

De vereniging kent enerzijds werkelijke leden en anderzijds, als toegetreden leden, sympathiserende leden.

Artikel 6

Is sympathiserend lid, elke persoon die zich aansluit bij de statuten van de vereniging en een aanvraag tot lidmaatschap indient

Artikel 7

Oud-studenten van de Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel kunnen werkelijk lid worden. De Raad van Bestuur beslist over de toelating van nieuwe werkelijke leden.

Artikel 8

Athanor kan de titel van erelid verlenen aan personen vanwege hun bijzondere verdiensten voor Athanor, of de principes waarvoor deze staat. Het toekennen van deze titel is voorbehouden aan de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur De titel van erelid kan gecombineerd worden met de hoedanigheid van werkelijk of sympathiserend lid.

Artikel 9

Elk werkelijk of sympathiserend lid betaalt geen lidgeld. Lidmaatschap bij Athanor is gratis.

Artikel 10
 1. Elk lid mag steeds uit de vereniging treden door zijn schriftelijk ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur.
 2. Elk lid dat weigert de statuten - of de reglementen aangenomen overeenkomstig de statuten - na te leven, of die Athanor morele of materiele schade berokkent, kan worden uitgesloten door de Algemene Vergadering.
 3. Het uitgesloten of ontslagnemende lid verliest alle recht op de voordelen van de vereniging en kan nooit een deel van het maatschappelijk bezit of andere vergoedingen eisen.

III Algemene Vergadering
Artikel 11
 1. Enkel werkelijke leden zijn stemgerechtigd op de Algemene Vergadering. De sympathiserende leden en ereleden kunnen worden uitgenodigd.
 2. De oproeping voor de Algemene Vergadering met vermelding van de agenda, moet hetzij per persoonlijke brief of elektronisch post, hetzij via het ledentijdschrift aan de werkelijke leden worden bezorgd, ten minste tien dagen voor de datum van de vergadering.
 3. De werkelijke leden kunnen zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander werkelijk lid. Elk werkelijk lid mag slechts één volmacht dragen. De volmachten moeten uiterlijk vijf dagen voor de datum van de vergadering op de zetel van de vereniging toekomen.
Artikel 12

Elk aanwezig of vertegenwoordigd werkelijk lid beschikt op de Algemene Vergadering over één stem. Behalve in de gevallen waarover er anders wordt beslist door de statuten of door de wet, worden beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij onthoudingen niet meetellen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 13

De Algemene Vergadering beslist over alle vragen die haar voorgelegd worden overeenkomstig deze statuten of het huishoudelijk reglement. Een beraadslaging van de Algemene Vergadering is nodig voor volgende aangelegenheden.

 1. wijziging van de statuten,
 2. goedkeuring van het huishoudelijk reglement,
 3. uitsluiting van werkelijke leden,
 4. benoeming en afzetting van de leden van de Raad van Bestuur,
 5. benoeming en afzetting van commissarissen voor de rekeningen,
 6. goedkeuring van begroting en rekeningen en kwijting van de Raad van Bestuur en de commissarissen,
 7. toekenning van de titel van erelid,
 8. ontbinding van de vereniging.
Artikel 14

De Raad van Bestuur roept een bijzondere Algemene Vergadering samen hetzij wanneer hij het nodig acht, hetzij naar aanleiding van een schriftelijke aanvraag die ondertekend is door ten minste een vijfde van het totaal aantal werkelijke leden. Deze aanvraag moet de punten vermelden die op de agenda moeten voorkomen.

Artikel 15
 1. De Jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden tussen 1 maart en 31 maart.
 2. De Raad van Bestuur maakt de agenda op en stelt dag, uur en plaats van de vergadering vast. Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering wordt verslag uitgebracht over de morele en financiële toestand van de vereniging. De Raad van Bestuur legt de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan de vergadering voor.

IV Raad van Bestuur
Artikel 16
 1. De Raad van Bestuur, waaronder de voorzitter en de ondervoorzitters van de vereniging, wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering verkozen.
 2. Om verkiesbaar te zijn voor de Raad van Bestuur moet men op het ogenblik van de verkiezing werkelijk lid van de vereniging zijn. Een lid van de Raad van Bestuur dat tijdens de duur van zijn mandaat ophoudt werkelijk lid te zijn van de vereniging, verliest zijn lidmaatschap van de Raad.
 3. De Vrije Universiteit Brussel heeft het recht rechtstreeks een lid van de Raad van Bestuur voor te dragen aan de Algemene Vergadering. Dit recht kan door het huishoudelijk reglement worden uitgebreid tot andere instellingen die partners van deze universiteit zijn. De aldus voorgedragen leden moeten aan dezelfde verkiezingsvoorwaarden voldoen als de andere leden van de Raad van Bestuur.
 4. Het aantal leden, de wijze van verkiezing en de te verdelen functies en de duur van de mandaten worden bepaald in het huishoudelijk reglement
Artikel 17

De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten wat het bestuur van de vereniging betreft. Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of statuten voorbehouden is aan de Algemene Vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur

Artikel 18

De vereniging wordt in rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van de vereniging of door een hiertoe aangeduide bestuurder

Artikel 19

Het dagelijks bestuur van de vereniging onder leiding van de voorzitter, berust bij het bestuur, waarvan de samenstelling en werking wordt bepaald door het huishoudelijk reglement


V Alumniverenigingen, afdelingen en andere verenigingen
Artikel 20

Athanor kan banden aanknopen met andere verenigingen van oud-studenten van de Vrije Universiteit Brussel of haar partners of met andere verenigingen, en er samenwerkingsovereenkomsten mee afsluiten


VI Diverse bepalingen
Artikel 21

Het maatschappelijke dienstjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. De rekeningen worden elk jaar op 31 december afgesloten. Zij worden op de maatschappelijke zetel ter beschikking gehouden voor de leden gedurende tien dagen voor de Algemene Vergadering die moet beraadslagen over de door de Raad van Bestuur voor te leggen rekeningen van het afgelopen dienstjaar en de begroting voor het komende dienstjaar.

Artikel 22

De Algemene Vergadering kan slechts tot de ontbinding van de vereniging en tot de wijziging van haar statuten beslissen indien minstens twee derde van haar werkelijke leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een tweede Algemene Vergadering samengeroepen worden die geldig zal beraadslagen welk ook het aantal aanwezig of vertegenwoordigde werkelijke leden is. Geen enkele beslissing is geldig indien zij niet met een meerderheid van twee derde van stemmen aangenomen wordt

Wijzigingen van het doel van de vereniging zijn slechts mogelijk door een meerderheid van vier vijfde van de stemmen

Artikel 23

De Algemene Vergadering die de ontbinding uitspreekt, benoemt vereffenaars, bepaalt hun machten en stelt de toekenning van het actief van de vereniging vast. Dat zal besteed moeten worden aan een of meerdere van de middelen ter verwezenlijking van het doel van de vereniging

Artikel 24

De werking van de vereniging en haar diverse organen wordt gespecificeerd in een huishoudelijk reglement. Dat reglement, net als alle wijzigingen daarin, moet worden opgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Het mag niet in strijd zijn met deze statuten


De statuten werden goedgekeurd op de Bijzondere Algemene Vergadering van 25 februari 2020

De voorzitter, David Sybers
De ondervoorzitters, Sam Van den Vonder, Elyn Meert, Jeremy De Plecker